Kết quả hình ảnh cho kinh thánh
Posted in Tân ước

Các Sách Tân Ước

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT 1. Nội dung Trong toàn bộ Thánh Kinh, các sách Tân Ước, đặc biệt là các sách Tin Mừng chiếm…

Xem Thêm