Posted in Tu Đức

Tu Đức (Bài 2): Đức Khôn Ngoan

Có 4 luân đức chính: Khôn ngoan/ Công bằng/ Can đảm/ Tiết độ I/ Bản chất đức khôn ngoan: a. Định nghĩa: Khôn ngoan là…

Đọc Thêm... Tu Đức (Bài 2): Đức Khôn Ngoan
Posted in Tu Đức

Tu Đức (Bài 1): Khái niệm về nhân đức

1) Định nghĩa: Theo Thánh Toma Aquinô: Nhân đức là một tập quán mà ta có thể tập luyện được, nó hoàn hảo hóa con…

Đọc Thêm... Tu Đức (Bài 1): Khái niệm về nhân đức