Posted in Tu Đức

Tu Đức (Bài 8): Đức Mến

I/ Khái niệm về tình yêu: Định nghĩa: Tình yêu là một khuynh chiều hướng tới sự thiện, “Sự thiện khả giác” (thấy được) hay…

Đọc Thêm... Tu Đức (Bài 8): Đức Mến
Posted in Tu Đức

Tu Đức (Bài 7): Đức Cậy

I/ Bản chất: Đinh nghĩa: Đức cậy là một thần đức Chúa phú vào linh hồn làm cho ta hy vọng chắc chắn được Chúa…

Đọc Thêm... Tu Đức (Bài 7): Đức Cậy
Posted in Tu Đức

Tu Đức (Bài 6): Đức Tin

Các Nhân Đức Đối Thần (+) Thần đức là nhân đức có đối tượng trực tiếp là Thiên Chúa, được phú vào linh hồn khi…

Đọc Thêm... Tu Đức (Bài 6): Đức Tin
Posted in Tu Đức

Tu Đức (Bài 5): Đức Tiết Độ

I/ Bản chất: (+) Theo giáo huấn của Giáo Hội: Đức tiết độ là một luân đức “chế ngự sự hấp dẫn” của các thú…

Đọc Thêm... Tu Đức (Bài 5): Đức Tiết Độ
Posted in Tu Đức

Tu Đức (Bài 4): Đức Can Đảm

I/ Bản chất đức can đảm: Theo giáo huấn của Giáo Hội: Đức can đảm là một luân đức giúp ta mạnh mẽ và kiên…

Đọc Thêm... Tu Đức (Bài 4): Đức Can Đảm
Posted in Tu Đức

Tu Đức (Bài 3): Đức công bằng

I/ Bản chất đức công bằng: Định nghĩa: Công bằn I/ Bản chất đức công bằng:g là một luân đức siêu nhiên, buộc ta phải trả lại…

Đọc Thêm... Tu Đức (Bài 3): Đức công bằng
Posted in Tu Đức

Tu Đức (Bài 2): Đức Khôn Ngoan

Có 4 luân đức chính: Khôn ngoan/ Công bằng/ Can đảm/ Tiết độ I/ Bản chất đức khôn ngoan: a. Định nghĩa: Khôn ngoan là…

Đọc Thêm... Tu Đức (Bài 2): Đức Khôn Ngoan
Posted in Tu Đức

Tu Đức (Bài 1): Khái niệm về nhân đức

1) Định nghĩa: Theo Thánh Toma Aquinô: Nhân đức là một tập quán mà ta có thể tập luyện được, nó hoàn hảo hóa con…

Đọc Thêm... Tu Đức (Bài 1): Khái niệm về nhân đức