Tu Đức (Bài 6): Đức Tin

Các Nhân Đức Đối Thần (+)

Thần đức là nhân đức có đối tượng trực tiếp là Thiên Chúa, được phú vào linh hồn khi ta chịu phép Rửa Tội, điều khiển các tài năng hành động siêu nhiên theo phán đoán của trí khôn được đức tin hướng dẫn.
Có 3 thần đức: Có 3 nhân đức đối thần: Tin, Cậy, Mến.

ĐỨC TIN

I/ Bản chất:

Theo Giáo huấn của Giáo Hội, đức tin là một thần đức, nhờ ơn soi sáng và ơn trợ giúp của Chúa: ta tin thật những điều Chúa mạc khải. Không phải vì trí khôn tự nhiên ta có thể nhận ra những chân lý siêu nhiên nhưng là do Chúa mạc khải, mà Thiên Chúa là Đấng Không Thể Sai Lầm và không hề lừa dối ai (1789).

Theo sách GL Công giáo: Đức tin là một thần đức, giúp ta tin Chúa và tin cả những gì Ngài đã nói và mạc khải cho ta và được Hội Thánh đề ra cho ta tin (1814).

1. Hành vi tin: Đức tin là hành vi của trí khôn nhận thức chân lý.

2. Đối tượng tin: là tất cả các chân lý mạc khải.

3. Lý do tin: vì Thiên Chúa là Đấng Chân Thật Vô Cùng, đã mạc khải cho ta những chân lý.

II/ Quan trọng và cần thiết:

Đức tin rất quan trọng và cần thiết, và là nền tảng đời sống siêu nhiên và kết hợp linh hồn ta với Thiên Chúa.

1. Đức tin là nền tảng đời sống siêu nhiên: Theo giáo lý Cộng đồng Trentô, đức tin là khởi điểm ơn cứu độ và là nền tảng của sự Thánh thiện (số 1793) và sự sống siêu nhiên là một Mầu Nhiệm. Sự sống đó trí khôn ta không thể hiểu được, cần phải có đức tin soi dẫn.

2. Đức tin là ánh sáng, là sức mạnh: Soi dẫn ta hiểu biết Thánh Ý Chúa, giúp ta thoát khỏi những tà thuyết và mưu chước của quỷ dữ.

III/ Thực thi đức tin:

Theo giáo huấn của Giáo Hội, người tín hữu không những phải giữ và sống đức tin mà còn phải tuyên xưng và truyền bá đức tin (1816). Thánh Giacobe dạy rằng: Ai xưng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin thì có ích gì? (Gc 2, 14). Do đó, điều cần thiết là ta phải thực thi đức tin trong đời sống ở mọi nơi, mọi lúc, tức là sống đức tin. Vì thế:

– Lợi dụng tất cả các kinh nghiệm và các việc đạo đức hằng ngày để tuyên xưng đức tin.

– Năng suy gẫm, tìm hiểu giáo lý để xác tín và củng cố đức tin.

– Không đọc các sách báo có nguy hại cho đức tin.

– Tuyệt đối bỏ tính hoài nghi, các thứ mê tín, dị đoan, tin, kiêng cử dối trá.

– Khử trừ tính kiêu căng tự phụ theo trí phán đoán riêng mình có nguy hại đến đức tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *